Naše certifikace

ISO 9001

ASM

Jsme držitelé certifikace
EN ISO 9001:2008.

 • APP modifikované asfaltové pásy
 • SBS modifikované asfaltové pásy
 • PVC hydroizolační fólie 
 • FPO hydroizolační fólie
 • EDC hydroizolační fólie
 • asfaltové šindele
 • tepelné izolace minerální
 • tepelné izolace ostatní
 • trapézové plechy s povrchovou úpravou
 • bezazbestové šablony, vlnité desky
 • tvrdá krytina pálená
 • tvrdá krytina betonová
 • tvrdá krytina vlákocementová
 • ocelové, titanzinkové, pozinkované, měděné klempířské výrobky

Nejčastěji používáné materiály při realizaci plochých střech:

SYNTETICKÉ FÓLIE

1.           Fólie na bázi PVC

Hydroizolační fólie obsahující ve své materiálové bázi PVC jsou v současné době nejpoužívanějším typem hydroizolačních fólií pro ploché střechy na českém i evropském trhu. Od ostatních typů termoplastických fólií se odlišují některými svými specifickými užitnými vlastnostmi:

   - vynikající svařitelností, která (vedle zručnosti izolatéra) do značné míry rozhoduje o trvalé spolehlivosti spojů a tedy tím i o celkové vodotěsnosti povlakové hydroizolace

  - velmi dobrou ohebností a tvárností v relativně širokém teplotním rozmezí, které umožňují jejich kvalitní pokládku i za teplot kolem bodu mrazu

 

  - ze všech povlakových hydroizolací nejnižším faktorem difúzního odporu m zpravidla do hodnoty 18 000 (-), který je jednou z nejdůležitějších posuzovaných vlastností při výběru typu povlakové hydroizolace pro řešení sanací zavlhlých havarijních střešních souvrství a v případě jednoplášťových střech nad mimořádně vlhkostně exponovanými prostorami, jako jsou plavecké bazény, klimatizované prostory, chladírenská zařízení atd.

 

Polyvinylchlorid (PVC) je ve své podstatě tvrdý a nepoddajný materiál vyráběný z 57 % kamenné soli a 43 % ropy, který je velmi odolný vůči vlivům povětrnosti. Pro jeho použití jako základního materiálu pro výrobu flexibilních hydroizolačních fólií je proto nezbytné jeho změkčení a k tomu se používají dvě základní metody:

 1. měkčení pomocí tekutých změkčovadel (fólie typu mPVC),
 2. kopolymerizace nebo legování PVC s etylen-vinyl-acetátem (fólie typu EVA/PVC) nebo chlorovaným polyetylenem (fólie CPE/PVC)

                                                                                             

Způsob měkčení propůjčuje výsledným fóliím velmi rozdílné vlastnosti, které rozhodují i o jejich různých možnostech použití.

 mPVC fólie

Naší firmou nejčastěji používaný typ hydroizolační fólie. Jejich výhodou je vedle velmi příznivé ceny (ve srovnání s jinými typy hydroizolačních fólií) jejich velmi dobrá ohebnost a tvárnost a především vynikající svařitelnost. Proto je tento typ fólií stále výrazně převažující především v případě projektů, kde dominuje důraz na maximální úspornost stavebních nákladů.

Problémem tohoto typu měkčení však je skutečnost, že tato změkčovadla mohou za určitých podmínek z hmoty fólie unikat. Tento jejich únik může být nepříznivě urychlen dlouhodobým přímým stykem monomerně měkčené fólie s asfaltovými a dehtovými výrobky a v menší míře rovněž i s pěnovými plasty (např. polystyreny používanými jako tepelná izolace plochých střech) a s půdními mikroorganizmy. V praxi se tato materiálová nesnášenlivost řeší konstrukčně skladbou souvrství, obvykle vložením vhodné separační vrstvy. V případě separace od asfaltů a dehtů používají tepelně izolační desky z minerální plsti nebo netkané polyesterové nebo polypropylenové geotextilie o hmotnosti 300 - 500 g·m-2. Pro separaci fólií mPVC od pěnových polystyrenů se používají rovněž netkané geotextilie o hmotnosti 200 - 300 g·m-2 nebo rohože ze skelného rouna o hmotnosti 120 g·m-2, které mohou navíc plnit ve střešní skladbě i funkci požárně dělicí vrstvy.

fólie na bázi EVA/PVC.

 Základ materiálové báze těchto fólií tvoří směs 60 % etylen-vinyl-acetátu (EVA) a 35 % PVC, zbytek doplňují obvyklé stabilizátory a pigmenty. Principiální rozdíl mezi oběma těmito základními typy fólií na bázi PVC tedy spočívá ve skutečnosti, že fólie typu EVA/PVC neobsahují žádná tekutá, potenciálně migrující změkčovadla, jsou vyrobeny výhradně z pevných, netěkavých látek. Jsou proto plně snášenlivé s asfalty i pěnovými polystyreny a jsou plně odolné vůči působení půdních mikroorganizmů.

 Fólie na bázi EVA/PVC jsou tak v souhrnu svých fyzikálně technických vlastností ideální povlakovou hydroizolací například pro sanace provlhlých střešních souvrství s asfaltovou krytinou a pro vytvoření hydroizolací zátěžových střech s vegetačním souvrstvím nebo se stabilizační vrstvou oblázků.

Fólie typu EVA/PVC jsou určeny pro mechanické kotvení, lepení polymerními i asfaltovými lepidly i pro zátěžové střechy. Jsou vyráběny i jako samolepicí pásy opatřené na spodní straně samolepicí vrstvou z nízkomolekulárního butylu, krytého ochrannou polyetylénovou fólií.

                        

2.           Fólie na bázi termoplastických polyolefinů (TPO) 

 

fólie neobsahují žádná migrující změkčovadla a jsou snášenlivé jak s asfalty, tak s pěnovými polystyreny. Neobsahují rovněž žádný chlór a jsou tedy plně „ekologické", z obdobných základních materiálů jako tyto fólie se vyrábějí mj. i potravinářské obaly.

Nevýhodou polyolefinických fólií je ve srovnání s fóliemi na bázi PVC jejich podstatně větší tuhost a obtížnější svařitelnost. U některých jejich typů je nutno oblast svaru před vlastním horkovzdušným svařením očistit tzv. aktivátorem. Faktor difúzního odporu polyolefinických fólií je rovněž poměrně vysoký, u některých typů s vložkou ze skelných vláken může být až 220 000 (-).

 

3.           Fólie s nízkým obsahem asfaltů

 

Jedná se o skupinu materiálů, která tvoří přechodovou fázi mezi čistě polymerními fóliemi a asfaltovými pásy. Jejich materiálovou bázi tvoří směs polymerů (zpravidla polyolefinů) s ropnými asfalty. Neobsahují žádná migrující změkčovadla a jsou plně snášenlivé, již z principu složení své materiálové báze, jak s asfalty, tak s pěnovými polystyreny.

Do této skupiny hydroizolačních materiálů patří fólie na bázi:

a) etylen-kopolymer-bitumen (ECB)

b) olefin-kopolymer-bitumen (OCB)

Výhodou těchto fólií je jejich relativně dobrá odolnost proti průrazu a mechanickému poškození, nevýhodou je - oproti jiným typům hydroizolačních fólií - jejich tuhost a tím obtížnější pokládka a především pak obtížné vypracování tvarově komplikovaných detailů. Rovněž jejich svařování je výrazně obtížnější než v případě fólií na bázi PVC. Z důvodu obsahu asfaltů byla pro tyto fólie původně typická černá barva, v současné době jsou však již na trhu materiály tohoto typu i v barvě šedé, béžové nebo bílé.

 

ASFALTOVÉ MODIFIKOVANÉ PÁSY

. V současné době se používají tři základní druhy asfaltových vodotěsných izolací:

 • asfalty modifikované SBS (styren-butadien-styren)
 • oxidované asfalty
 • asfalty modifikované APP (ataktický polypropylen)

 Vlivem častých klimatických změn v ČR i z dlouhodobé zkušenosti realizačních firem, jsou nejčastěji využívány asfaltové pásy s modifikátorem SBS, kde ochranu proti UV záření tvoří různobarevný  keramický či břidličný posyp na vrchní straně asfaltového pásu. Asfaltové modifikované pásy  si zachovávají své elastické vlastnosti od -40° do +90°, proto snadněji přenášejí tepelné i mechanické napětí, kterému jsou  vystavovány a tím dokonale chrání střešní konstrukci před vnějšími vlivy. Asfaltové pásy SBS  jsou nejrozšířenější v ČR a běžně používané pro všechny typy střech.  

Výhody

·         hydroizolační pás vhodný do požárně nebezpečných prostor

·         odolný k mechanickému poškození

·         nízká propustnost pro vodní páry

·         dlouhodobé zkušenosti

·         vynikající svařitelnost

·         hygienická a ekologická nezávadnost

·         vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům

·         dobrá zpracovatelnost za nízkých teplot

·         snadné provedení oprav při poškození

 

 

Asfaltové (bitumenové, živičné) hydro­izolační pásy se člení na základě mnoha kritérií, parametrů, složení a podle jejich užití. Nejčastěji používanou kategorizací je dělení podle typu nosné – výztužné vložky nebo podle typu asfaltové hmoty. S tímto rozdělením souvisí i jejich uplatnění.
  

Podle typu nosné – výztužné vložky se pásy člení na tyto skupiny:

 1. pásy s nosnou vložkou ze strojní hadrové lepenky – vzhledem k omezené životnosti výztužné vložky není o tyto pásy na trhu zájem
 2. pásy s nosnou vložkou z kovové fólie (dnes kombinované s přiarmováním vložkou ze sklorohože) – pásy s vysokým difuzním odporem a vysokým poločasem prostupu pro radioaktivní plyny; nacházejí využití ve vysoce účinných parozábranách střešních plášťů a dnes už omezeně v ochraně staveb proti radonu (díky limitům v nové ČSN 73 06 02)
 3. pásy s nosnou vložkou ze sklorohože – používají se jako pásy technologické, separační
 4. pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny – pro svou rozměrovou stabilitu a pevnost stále nacházejí významné využití v přesně definovaných skladbách střešních plášťů (jako podkladní vrstva na minerální vlnu, dřevěné bednění)

pásy s nosnou vložkou ze syntetických vláken (zpravidla z polyesterového rouna nejlépe s dlouhými vlákny) – dnes nejrozšířenější krycí pásy vícevrstvých systémů střešních plášťů plochých střech.

 

 

Konstrukce izolačních materiálů se výrazně zlepšila díky aplikaci pásů se spřaženou (kombinovanou, kompozitní) nosnou vložkou – jde o relativně novou generaci výztužných vložek  s vysokou rozměrovou stabilitou. Výrobky se nejenže používají ve vícevrstvých střešních pláštích, ale navíc bezpečně řeší i moderní jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace střešních plášťů.


                                                                                    

Elastomerní SBS pásy dnes standardně nacházejí uplatnění ve skladbách téměř všech druhů plochých střech. Jsou vhodné k realizaci téměř všech druhů, resp. vrstev střešních plášťů, jako jsou dřevěné podklady, bednění trapézových profilovaných plechů, silikátové (betonové) konstrukce, jakož i k sanacím stávajících střešních plášťů. Část produkce plastomerů nachází uplatnění v silně exponovaných konstrukcích hydroizolací mostovek a parkovacích ploch.

Třetí kategorii modifikovaných pásů tvoří výrobky již modifikované APP, ale navíc s vysokým obsahem polyolefionových polymerů. Ty umožnily eliminovat některé negativní vlastnosti plastomerních pásů, jako jsou nižší ohebnost, lepivost či zmýdelňování spojů. Tato opatření dávají vyniknout dosavadním kvalitám APP pásů: vyšší tepelné stabilitě a odolnosti proti UV záření. Navíc se budou díky nim výrobky v budoucnu snáze recyklovat, což se v současnosti často opomíjí.

 

 

Způsoby kotvení:  

·         Natavení

. Nejčastěji se svařují asf. pásy plamenem,kde se na nový asf.pás v roli míří ohniskem  plamene a zároveň se prohřívají oba  asf. pásy najednou,tak se docílí kvalitního propojení obou vrstev.

·        Lepení                                                                

Speciální asfaltové lepidla jsou homogenním roztokem asfaltu, speciálního kaučuku 

·         Přitížení   

Jako stabilizační prvek se používají betonové dlaždice, které jsou rozmístěny dle provedeného výpočtu. Častěji se používá kamenná drť (oblázky nebo-li kačírek), které jsou rozhrnuty celoplošně po střešním plášti.

·         Mechanické kotvení